Obsah

Hlavní koncept 4
Súčastný stav 5
1. HUDBA 7
SŠPU priestor 9
2. DIVADLO 10
3. VÝTVARNÉ UMENIE 14
4. TANEC 17
Mobiliár 19

Stáhněte si celou studii

RIEŠENÉ ÚZEMIE *  ŠIRŠIE VZŤAHY  *  VÍZIA *  HLAVNÝ KONCEPT  *  SÚČASNÝ STAV  * HLAVNÁ SITUÁCIA *  HUDBA *  SŠPU PRIESTOR *  DIVADLO *  VÝTVARNÉ UMENIE *  TANEC  *  MOBILIÁR

RIEŠENÉ ÚZEMIE
  1. štúdia
  2. vízia
ŠIRŠIE VZŤAHY

V súčastnosti je priestor za Základnou umeleckou školou miestom, cez ktoré denne prechádza veľa ľudí a žiakov okolitých kultúrnych zariadení. Pri preskume územia sme zistili napojenie tohto miesta na cestu, ktorou chodci
prechádzajú z jihovýchodu na západ – na ulicu Dobrovolského, ktorá vedie priamo do centra mesta. Na ulicu Dobrovolského vedú momentálne 2 cesty – jedna cez ulicu Horní valy a druhá cez ulicu Komenského. Obe cesty sú však obchádzkou a preto navrhujeme využiť priestor za ZUŠ ako tretiu variantu cesty, ktorá má však zároveň aj charakter pešej zóny.

hlavný koncept

Chodník umením

Základným konceptom pre okolie ZUŠ je vytvoriť upravenú cestu pre peších, keďže denne cez územie prechádza veľké množstvo detí a momentálny stav je vzhľadom na danú situáciu nevyhovujúci z hľadiska bezpečnosti ale aj estetičnosti a orientácie v danom priestore. Preto navrhujeme cestu prepojiť a vyhradiť pre peších. Chdoník však bude taktiež slúžiť ako rekreačná náučná cesta, ktorá sa snaží jednotlivé štátne umelecké zariadenia v okolí spojiť v jeden celok a tak podporiť umeleckú tvorbu detí a hodnotu okolia. Hlavným konceptom je teda rozdeliť jednotlivé úseky do štyroch tématických celkov, ktoré sa vzťahujú k umeniu a to je hudba, divadlo, výtvarné umenie a tanec.

Súčastný stav

Miesto za Základnou umeleckou školou mesta Hodonín je v súčasnom stave prázdnou trávnatou plochou, ktorá výnimočne slúži ako miesto pre usporiadanie letných vystúpení žiakov ZUŠ. Práve takýto charakter miesta vhodného na letné koncerty či výučbu na tejto ploche chýba. Cez územie denne prechádza veľa žiakov okolitých kultúrnych zariadení ako je Základná škola, Kultúrny dom, Stredná škola priemyslovo umelecká a Základná umelecká škola. Pri obhliadke miesta sme si tiež všimli, že toto územie je pre chodcov nevhodne prepojené i napriek tomu, že celý areál okolitých zariadený spája jedná vlastnosť a to je kultúra/ umenie.

Priestor priamo za ZUŠ je momentálne využívaný ako parkovište, ku ktorému vedie automobilová komunikácia. Na území však ľudia preferujú parkovať na miestach, ktoré sú neplatené a preto sme si všimli mnoho aút, ktoré svojou polohou bránili chodcom v bezpečnom pohybe. Preto sa snažíme aj túto zložku územia lepšie preusporiadať, aby sme mohli verejný priestor s veľkým potenciálom zlepšiť pre okoloidúcich. Nové parkovacie miesta by mohli vzniknúť pred budovou Polikliniky a Mestského úradu, kde sme si všimli široký trávnatý pás, ktorý rozdeľuje chodník a automobilovú komunikáciu. Tento zelený pás neplní funkciu parku ale vizuálneho delenia dvoch komunikácií a preto uvažujeme túto plochu využiť efektívnejšie.

Veľký ponteciál vidíme taktiež v mieste pod krčkom, ktorý spája Charitu a Klub Mladých. Táto slepá ulička by sa premenila na schodisko, ktoré by okrem svojho pobytového charaktereru taktiež slúžilo ako skrátená cesta na ulicu Dobrovolského z jihovýchodného smeru, odkiaľ sme zaregistrovali prúdy chodcov. Táto spojka by dala taktiež podnet na premenu plochy pred Klubom mladých, ktorá je momentálne nevyužívaná trávnatá plocha bez verejného charakteru. Navrhujeme ju premeniť na malé námestíčko, ktoré by reprezentovalo vstup do navrhovanej pešej zóny.

Malá trávnata plocha veďla areálu Základnej školy je taktiež momentálne nevyužívaný priestor, ktorý by mohol po úprave slúžiť ako pobytové miesto pre družiny. Komunikácia vedľa trávnatej plochy slúži ako príjazd pre zásobvanie reštaurácie v kultúrnom dome, ale zároveň slúži aj ako prakovisko. Po vytvorení nových parkovacích miest však môžeme túto komunikáciu premeniť na pešiu zónu, ktorá bude predstavovať druhý koniec tejto cesty umením. Zásobovanie bude naďalej umožnené avšak s väčším opatrením rýchlosti.

hlavná situácia

1. ČASŤ

HUDBA – melódia

Prvá časť nášho návrhu predstavuje hudbu v podobe námestia s pravidelnou výsadzbou stromov a malými fontánkami. Umiestnenie stromov je koncipované do kosoštvorcovej sieťe, ktorú tvoria betónové dlaždice. Každý spoj kosoštvorca predstavuje miesto pre strom alebo fontánku. Malé námestie na ulici Dobrovolského je malým verejným priestorom, ktorý má potenciál byť reprezentatívnym začiatkom cesty umenia, ktorú v danej lokalite navrhujeme. K hudbe sa táto plocha viaže svoujou elegantnosťou v podobe pravidelného rytmu vysadených stromov a premenlívých prameňov fotániek – ktoré reprezentujú melódiu. Plocha je osvetlená atypickým verejným osvetlením, ktoré svoj tvar zachováva po celom úseku cesty umenia. Jednotlivé stromy budú taktiež osvetlené zo spodu – osvetlením zapusteným do betónovej dlažby. Toto námestie nás smeruje k novému schodisku, ktoré navrhujeme pod krčkom, ktorý spája ZUŠ a Klub Mladých, aby sa tak prepojila ulica Dobrovolského s areálom ZUŠ a okolitým územím. Bude to znamenať skrátenie cesty a vytvorenie bezpečnejšieho prostredia. Toto schodisko je zároveň pobytovým schodiskom a spolu s námestím nám určuje začiatok cesty umenia. Na tomto námestí sa budú ďalej vyskytovať aj stojany na kola, ktoré môžu slúžiť deťom, ktoré okolité budovy pravidelne navštevujú. Pred priestor Klubu Mladých sa tak stane čistým, reprezentatívnym a bezpečným verejným priestranstvom, ktoré bude priamo spájať záhradu ZUŠ s ulicou Dobrovolského a tak poskytovať kratšiu a príjemnejšiu cestu do centra Hodonína.

inšpirácia

pohľad na priestor pred Klubom mladých

axonometrické zobrazenie priestoru pred Klubom mladých

REZ AA

SŠPU PRIESTOR

Záhrada SŠPU je momentálne nevyuživaný priestor, ktorý má potenciál byť príjemným súkromno – verejným priestorom slúžiacim pre vonkajšiu výuku žiakov alebo výstvau študentských prací. Jeho rovinatý charakter umožňuje vytvoriť malé pobytové námestie pre študentov strednej školy. Navrhujeme zachovať prírodný charakter trávnatej plochy avšak v podobe dlaždíc s prírodnými travnatými špárami – ktoré tak vytvoria dojem spevnenej avšak stále prírodnej plochy. Miesta pre výsadzbu stromov navrhujeme oddeliť od spevnenej plochy a vytvoriť tak malé neupravené plochy pre zeleň, ktoré budú obkolesovať lavičky na sedenie. V úvahe je taktiež návrh istých ľahkých koštrukcií, ktoré by mohli slúžiť na vonkajšiu výstvavu. Materiály zachovávame taktiež v prírodnom charaktere v podobe drevených lavičiek a keramických vonkajších dlaždíc. Tento priestor narvhujeme prepojiť s novo vzniknutým chodníkom umenia. Prepojenie by slúžilo k jednoduchšiemu pohybu žiakov a taktiež je otázkou, či jednotlivé umelecké štátne zriadenia v takej veľkej blízkosti budú mať v záujme zdieľať jeden bezpečný spoločný medzipriestor – ktorý bude zároveň slúžiť ako galéria umenia pre tvorby, ktoré žiaci umeleckých odborov vytvárajú.

inšpirácia

pohľad na priestor areálu SŠPU

2. ČASŤ

DIVADLO – AMFITEÁTER

Za Základnou umeleckou školou je momentálne nevyužité miesto s veľkým potenciálom pre kultúrne vyžitie, keďže je z neho prístup priamo do hlavnej veľkej sály vnútri školy. Na danom mieste navrhujeme otvorený amfiteater s možnosťou usporiadania rôzných akcií a vystúpení. Amfiteáter tvorí pódium, ktoré je spojené s veľkou sálou (možnosť jednoduchého prístupu a prenosu nástrojov ai.) Pódium vyrovnáva terénny rozdiel dvoma stupňami, ktoré sú spojené malými schodmi a okrem toho slúži ako pobytové schodisko. Zároveň sa pred ním na úrovni terénu náchadza elipsová spevnená betónová plocha, ktorá rozširuje priestor pre predstvenia (tanečné, hudobné či divadelné). Priestor je čiastočne uzavrený terénnou úpravou a výsadzbou stromov. Hľadisko je narvhnuté v podobe prenosných lavíc, ktoré môžu byť uskladnené pod pódiom. Taktiež spomínaná úprava terénu bude slúžiť predovšetkým ako prírodné hľadisko. Celé územie bude mať takýmto spôsobom komornejšiu atmosféru a bude zároveň vytvárať hravé prostredie pre deti. Taktiež navrhujeme novú výsazdbu stromov, ktorá bude obkolesovať amfiteater. Chodník umenia prechádza blízko tohto amfiteatra, ktorý bude predstavovať druhú časť v našom koncepte a to je divadlo. Chodec sa tak bude môcť oboznámiť s ďalším druhom umenia.

inšpirácia

situácia územia okolo ZUŠ

Axonometrie prostoru za ZUŠ

axonometrické zobrazenie upraveného priestoru okolo ZUŠ

REZ DD

REZ CC

pohľad na pódium

pohľad z pódia

pohľad na amfiteater

axonometrické zobrazenie pergoly

3. ČASŤ

VÝTVARNÉ UMENIE

Treťou časťou chodníka umenia je záhrada, ktorá obrazne symbolizuje výtvané umenie. V tejto časti ide hlavne o výsadzbu zelene, ktorá bude vytvárať krásu záhrady – hlavnou úlohou je výber typu stromov a kriakov s kvetmi rôzného zafarbenia. V časti ďalej umiesňujeme konštrukciu malého prístrešku, ktorý bude slúžiť ako vhodné prostredie pre alternatívnu výuku výtvarnej tvorby vo vonkajšom prostredí. Myšlienkou taktiež bolo, aby žiaci mohli túto záhradu maľovať z miesta tohoto prístrešku. Ako študenti architektúry sme rovnako využívali podnety z prírody, mnohokrát sme tak trávili hodiny výtvarného umenia pod holým nebom. Preto si myslíme, že takýto prístrešok práve tomuto oboru môže vhodne poslúžiť. Prístrešok je umiestnený priamo pri chodníku a tak je aj jednoducho prístupný verejnosti – ktorá aj skrze tento kontakt, môže nahliadnuť bližšie k ďalšiemu druhu umenia. Prístrešok však môže zároveň slúžiť aj na dočasnú výstavu žiackych výtvorov a tak jednoznačne doplňať fuknciu cesty umenia.

inšpirácia

pohľad na cestu pri pergole

pohľad na pergolu a amfiteater

pohľad na pergolu a ostrovček

REZ EE

VEGETÁCIA

Záhrada má slúžiť výtvarnému užitiu a má predstavovať výsadzbu tých najromantckejších a najkrajších stromov. Preto tu kvôli ich neobyčajnosti a krásnym kvetom navrhujeme vysadiť platan javorolistý, šacholan japonský, hloh obecný a břízu bělokorú. Keďže sa v záhrade nachádza aj pergola, navrhujeme vysadiť aj popínavý krík trubač. Ako ďalší okrasný krík, ktorý bude vyplňať priestor medzi stromami, navrhujeme pieris japonský.

trubač

bříza bělokorá

hloh obecný

pieris japonský

platan javorolistý

šacholan japonský

4. ČAST

TANEC – POHYB

Poslednou zastávkou na našej ceste umením je symbol pohybu / tanca, ktorý sa nachádza pred Základnou školou Hodonín. Toto územie je dnes zelenou trávnatou plochou, na ktorej sa nachádza jeden úzky chodník. Iné využitie, však toto územie nemá. Okrem toho je z druhej strany Dom Kultúry, ktorý túto komunikáciu využíva na zásobovanie. Náš návrh spája areál ZUŠ a tento predpriestor ZŠ a KD. Navrhujeme taktiež napojiť priestor za KD (priestor pred barom KD) na chodník umenia – pretože spominaný bar má potenciál byť zdrojom občerstvenia pre dané okolie. Na pozemku narvhuhjeme výstavbu malého detského ihriska v podobe preliezok, ktoré by svojou formou a hmotou symbolizovali rytmus – tanec – pohyb a taktiež by predstavovali alternatívnu cestu pre deti popri pešej zóne, ktorú navrhujeme v ulici Milíčova.

inšpirácie

pohľad na predpriestor ZŠ

pohľad na časť cesty umenia pred ZŠ

pohľad na preliezky

pohľad na predpriestor ZŠ

pohľad na preliezky

axonometrické zobrazenie priestoru vedľa ZŠ

VEGETÁCIA

Rytmus predstavuje tanec. Je navrhnutý v podobe preliezok a ich tvarov a rytmického striedanie veľkosti, či tvarov. To tohoto prostredia teda navrhujeme niečo, čo by pravdielnosť trochu rozptýlilo, ale zároveň svojou jemnosťou podporilo. Preto sme do tejto časti navrhli vysadiť stromy ako platan javorolistý, kaštanovník jedlý (pre výsokú detskú záľubu v jeho plodoch) a břízu bělokorú.

platan javorolistý

kaštanovník jedlý

bříza bělokorá

CHODNÍK

Chodník bude mať betónové povrchovú úpravu bieleho odtieňa. Chodník povedie od sídliska Juhovýchod okolo Základnej Školy, Kulúrného Domu, Základnej umeleckej školy až k ulici Dobrovolského, kde sa pred Klubom Mladých premení v malé námestie so spevnenou betónovou plochou so sieťou stromov. Vymedzenie hraníc tehoto chodníku má dopomôcť k plynulejšiemu a bezpečnejšiemu pohybu peších, ktorí tu prechádzajú, čo sú vo väčšine deti. Chodník ďalej spája areály ZŠ, KD, ZUŠ, SŠPU a premieňa ju v plochou verejne využiteľnú. Chodník má slúžiť ako pešia oddychová zóna s lavičkami, preliezkami a stromami. V miestach, kde dochádza ku kríženiu chodníka a automobilovej komunikácie bude mať chodník mierne navýšenie a tým bude tiež slúžiť ako spomaľovací prah pre autá.

referencie

LAVIČKY

Lavičky budú vo forme betónových zídek do výšky 400 mm a 800 mm v dvoch stupňoch. Budú vytvárať landscape okolitého parku a taktiež budoú vytvárať vizuálné a fyzické delenie jdenotlivých ploch zelene. Pre jednoduchú údržbu budú betonového charakteru, poprípade budú obložené drevenými panelmi pre príjemnejšie sedenie. Lavičky majú nenápadný charakter zídky či schodov čo iba podporuje ich multifukčnosť.

referencie

PARKOVANIE

Parkovacie miesta sú koncipované pozdĺž ulíc Horní Valy – kde je pás zelene z oboch strán chodníku zbytočne široký a jeho využitie nízke. Ďalej premiesňujeme parkovacie miesta od zadnej časti polikliniky do ulice Miličova – rovnaký prípad ako pri ulici Horní Valy. Zelený predpriestor, ktorý je momentálne nevyuživaný bude premenený na parkovacie miesta. Mesta však o zeleň nepríde – každé 4 parkovacie miesto bude vyhradené pre zelený pás so stromom. Parkovacie miesta za ZUŠ budú posunuté smerom k SŠPU a tak sa vytvorí priestor pre pešiu zónu a zároveň sa momentálny stav vylepší o odstránenie jednej nadbytočnej komunikácie.

referencie

Úprava okolí ZUŠ

On-line verze:

https://hodonin.cityupgrade.cz

City Upgrade